Nota de premsa / Nota de prensa

No a la remodelació de l’Avinguda de Lledó /
No a la remodelación de la Avenida de Lidón

Divendres, 28 de febrer del 2020 / Viernes, 28 de febrero de 2020

FEDPROVECAS fa costat als companys de l’Associació de Veïns de Rafalafena, amb la decició presa sobre el projecte de remodelació de l’Avinguda de Lledó.

FEDPROVECAS apoya a los compañeros de la Asociación de Vecinos de Rafalafena, con la decisión tomada sobre el proyecto de remodelación de la Avenida del Lidón.

Nota de premsa al següent enllaç / Nota de prensa en el siguiente enlace

[28/02/2020]